Slovenský výrobca školského, kancelárskeho nábytku a tabúľ

Informace o zpracování osobních údajů společností
ŠKOLEX CZ, spol. s r.o.


Obchodní společnost ŠKOLEX CZ, spol. s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údaj (dále jen „Zákon“) ve znění pozdějších předpisů a s účinností od 25. května 2018 také v souladu s Nařízením EU 2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále „GDPR“).

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ŠKOLEX CZ, spol. s r.o.,
Sídlo: Tovární 727/7, 643 00 Brno-Chrlice
Telefon: +420 547 242 102
E-mail: skolex@skolex.cz
Web: www.skolex.cz
IČO: 26915251
DIČ: CZ26915251

2. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ŠKOLEX CZ, spol. s.r.o. zpracovává osobní údaje poskytnuté klienty společnosti prostřednictvím formuláře pro zadání cenové poptávky přes webovou stránku https://www.skolex.cz/cz/shop/cart nebo jinou cestou, např. telefonicky, písemně a to především na základě poptávek, objednávek zboží nebo služeb klienta u ŠKOLEX CZ, spol. s r.o.. Zpracovávané osobní údaje zahrnují identifikační údaje (jméno, příjmení, akademické a jiné tituly), kontaktní údaje (bydliště, telefon, e-mail, číslo účtu, IP adresa apod.), údaje o tom, které produkty nebo služby společnosti byly poskytnuty nebo poskytujeme, případně zvukový záznam telefonátu, vzájemnou emailovou, či písemnou komunikaci. Osobní údaje citlivé resp. osobní údaje zvláštní kategorie nezpracováváme.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem uzavření smlouvy na základě objednávky, či poptávky klienta v souladu s předmětem činnosti společnosti ŠKOLEX CZ spol. s r.o., plnění povinností ze smlouvy nebo za účelem plnění povinnosti, které společnosti ŠKOLEX CZ, spol. s r.o. ukládá zákon (např. vedení účetnictví) a dále za účelem zajištění bezpečnosti provozu a předcházení škodám a ochraně svých práv a právem chráněných zájmů (zejména zajištění bezpečnosti zdraví a majetku klienta v prostorech kanceláří a skladu ŠKOLEX CZ, spol. s r.o. v sídle – areál UNIS).


Na daný účel dochází ke zpracovávání osobních údajů zejména v následujících případech:

 1. při identifikaci klienta dle a v rozsahu jím poskytnutých údajů tak, aby byla řádně vyřízena jeho poptávka a objednávka zboží a služeb poskytovaných společností ŠKOLEX CZ, spol. s r.o.;

 2. pro veškerou komunikaci s klientem;

 3. k veřejné prezentaci a marketingové činnosti ŠKOLEX CZ, spol. s r.o. vůči veřejnosti prostřednictvím webových stránek, nebo vůči klientovi za účelem zasílání novinek, akčních nabídek apod. Takto však budou osobní údaje využity pouze, pokud k tomu v konkrétním případě udělíte zvláštní předchozí souhlas s využitím pro tyto účely.

 4. při sledování dění v prostorech sídla ŠKOLEX CZ, spol. s r.o. v areálu UNIS;

 5. v souvislosti s plněním právních povinností ŠKOLEX CZ, spol. s r.o., stanovenými právními předpisy České republiky a EU,

 6. v případě potřeby k ochraně práv a právních nároků klienta (dle legislativy), nebo pro účely oprávněných zájmů klienta nebo jiných osob (dle GDPR); oprávněnými zájmy dle GDPR mohou být zejména případy ochrany práv a právních nároků klienta.

4. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme osobní údaje, poskytnuté subjekty/klienty v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy (především na základě vyplnění poptávkového formuláře na webových stránkách ŠKOLEX CZ, spol. s r.o.), nebo údaje, které nám subjekty/klienti následně poskytli pro účely plnění našich povinností ze smlouvy či právních předpisů, údaje dostupné z veřejných rejstříků (např. katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, živnostenský rejstřík apod.) a údaje, které ŠKOLEX CZ, spol. s r.o. získala od úřadů. Na základě případného zvláštního souhlasu subjektu/klienta můžeme používat také další údaje získané např. z internetových prohlížečů, průzkumů spokojenosti, či testování.

5. POVINNOST K POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí osobních údajů, jako i uzavření obchodního vztahu s ŠKOLEX CZ, spol. s r.o. dobrovolné, nezbytné pro splnění podmínek z obchodního vztahu (objednávka, smlouva, platební podmínky, místo určení dodání, uplatnění a vyřízení práv z vadného plnění atd.).

6. PRÁVA KLIENTA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dle Zákona a Nařízení mají subjekty/klienti ŠKOLEX CZ, spol. s r.o. jejichž osobní údaje společnost zpracovává přiznaná svoje práva, o kterých jsou níže informování.

 1. Pokud je zpracovávání osobních údajů založena na zvláštním souhlasu klienta, pak poskytnutí tohoto souhlasu je vždy dobrovolné a klient má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu sídla ŠKOLEX CZ, spol. s r.o. nebo na její e-mailovou adresu, jak jsou uvedeny v bodě 1. Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno společnosti, může ŠKOLEX CZ, spol. s r.o. zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků klienta.

 2. Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona a Nařízení: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu ŠKOLEX CZ, spol. s r.o. povinna tuto informaci (obsahující vždy informace dle § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu sdělit. Subjekt údajů má právo získat od ŠKOLEX CZ, spol. s r.o. potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

 3. Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce osobních údajů o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).


 

Dle Nařízení má subjekt údajů dále zejména tato práva:

 1. právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Klient/subjekt má právo požádat ŠKOLEX CZ, spol. s r.o. o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud zanikl nebo není dán souhlas pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u ŠKOLEX CZ, spol. s r.o.

 2. právo vznést námitku: Klient/subjekt má právo kdykoli vznést u ŠKOLEX CZ, spol. s r.o. námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů společnosti nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení mohou být zejména případy ochrany práv a právních nároků. Každou podanou námitku ŠKOLEX CZ, spol. s r.o. řádně vyhodnotí a o výsledku balančního testu Vás budeme informovat

 3. právo na přenositelnost údajů: Klient/subjekt má právo (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od ŠKOLEX CZ, spol. s r.o. a předat je jinému správci osobních údajů.

 4. právo podat stížnost u dozorového úřadu: Klient/subjekt má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním osobních údajů bylo porušeno Nařízení či Zákon. Tímto dozorovým úřadem je pro subjekty osobních údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

7. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JINÝM OSOBÁM

Osobní údaje zpravidla zpracovává přímo ŠKOLEX CZ, spol. s r.o., a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro společnost takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů, která bude takového zpracovatele zavazovat k zajištění ochrany osobních údajů ve stejné míře, jako zavazují předpisy přímo správce. Údaje mohou být předány i dodavatelům ŠKOLEX CZ, spol. s r.o., které pro společnost zajišťují služby jako např. zpracování účetnictví, zajištění IT servisu, subdodávky zboží a služeb (např. dopravce) apod. Seznam zpracovatelů je uložen u správce osobních údajů k nahlédnutí.

ŠKOLEX CZ, spol. s r.o. dále předává osobní údaje orgánům dohledu a dalším státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena právními předpisy a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv ŠKOLEX CZ, spol. s r.o.. Se zvláštní předchozím souhlasem subjektu údajů nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti, v souvislosti s veřejnou prezentací a marketingovou činností ŠKOLEX CZ, spol. s r.o..

8. OBDOBÍ, PRO KTERÉ SUBJEKT SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM A DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ŠKOLEX CZ, spol. s r.o. zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu (na základě plnění smluvní povinnosti) a dalších let po zániku posledního smluvního vztahu a to z důvodu vyřizování případných reklamací, oprav, úprav apod. a dále z důvodu plnění a doby trvání archivační povinnosti dle příslušných právních předpisů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno pouze na souhlasu subjektu osobních údajů bez následného vzniku smluvního vztahu, (např. souhlas se zpracováním v případě poptávky učiněné klientem na webových stránkách www.skolex.cz, písemně či elektronicky) na období 10 let.

9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou a elektronickou kontrolou a ŠKOLEX CZ, spol. s r.o disponuje odpovídajícími kontrolními mechanismy zajišťujícími odpovídající ochranu zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, ztrátou, zničením či zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji přichází do styku, jsou vázány povinností mlčenlivosti.

10. INFORMOVÁNÍ O ZÁSADÁCH A PRAVIDLECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů prostřednictvím veřejně přístupných internetových stránek www.skolex.cz, kde jsou pro něho rovněž dostupné vzory pro snadnější uplatnění jeho práv stanovených v Nařízení, případně se může informovat v sídle společnosti.

Vzory pro uplatnění klientských práv v příloze.


  Odvolání souhlasu subjektu osobních údajů se zpracováním osobních údajů
  Žádost o opravu/výmaz/omezení osobních údajů
  Žádost o potvrzení a informaci o zpracování osobních údajů
Naša webová stránka používa súbory cookie. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu. Ďalšie súbory cookie používame na analýzy. Tie môžete prípadne odmietnuť.